Press "Enter" to skip to content

Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

W przyrodzie w skromnym zakresie występują w stanie pierwotnym substancje, które mogą być zabójcze dla organizmów ożywionych. Dopiero po ich przetworzeniu i połączeniu z innymi substancjami w związki chemiczne nabierają właściwości, które w ścisłym kontakcie z organizmem żywym mogły by doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci. Tymczasem sporo z takich związków chemicznych jest nieodzownych w produkcji różnych wyrobów przemysłowych. Dzieje się to jednakże w ściśle kontrolowanych warunkach żeby zminimalizować zagrożenie przedostania się tego rodzaju mieszanin chemicznych do otoczenia. Muszą one także być należycie oznaczone. Do takich sposobów na opisywanie substancji niebezpiecznych zaklasyfikować da się karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Karty charakterystyk substancji szkodliwych (w literaturze światowej oznaczane jako MSDSmaterial safety data sheet) są dokumentami w jakich zawarty jest opis zagrożeń, które może wywołać określona substancja chemiczna razem z jej podstawowymi danymi fizykochemicznymi. Nadrzędnym celem tworzenia karty charakterystyk (zobacz też: http://www.bdchem.pl/oferta/karty-charakterystyki/) jest informowanie o ewentualnych zagrożeniach które może wzbudzać substancja bądź mieszanina chemiczna, środkach które należy przedsięwziąć w celu zaradzenia tym niebezpieczeństwom, a także procedurach do przeprowadzenia w wypadku zaistnienia zakażenia daną substancją.

W krajach przynależnych do Unii Europejskiej oraz NAFTA funkcjonuje obowiązek ciążący na producentach preparatów chemicznych wymagający sporządzania jak również załączania do oferowanych przez nich substancji chemicznych kart charakterystyk substancji lub mieszanin chemicznych. Dostęp do niej musi być zagwarantowany na jakimkolwiek szczeblu cyklu dostaw, od przewozu, przez magazynowanie do eksploatacji. Karta charakterystyki musi być dostępna w którejkolwiek chwili dla osób posiadających styczność z substancjami niebezpiecznymi. Na moment obecną na obszarze Unii Europejskiej obowiązuje wzorzec druku wprowadzony Aneksem II do rozporządzenia REACH razem z jego późniejszą zmianą rozporządzeniem 2015/830.